Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2959 636c 500
9954 81b5 500
3089 b1ef
Reposted fromvindurinn vindurinn vianacia nacia
0699 7c27
Moon of my life, are you hurt?
5479 d72e
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaskins skins
Ale precz ze wszelkimi wspomnieniami! Nie wolno myśleć o rzeczach dawnych, bo znowu zaczną się brewerie płaczowe.
— Stefan Żeromski, "Ludzie bezdomni"
Reposted fromperelin perelin viazapachsiana zapachsiana
Nie prześpij życia.
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada
2496 4216 500
2702 9aa3 500
Reposted fromproof proof vianonreality nonreality
są ludzie, z którymi od pierwszej chwili znajdujesz wspólny język. a potem bez względu na upływ czasu, dzielące was kilometry albo dni milczenia wystarczy, jedno spojrzenie i znów rozumiecie się bez słów.
Reposted fromsunlight sunlight viadiedrunk diedrunk
4540 00e4
Reposted fromtwice twice viadiedrunk diedrunk
1272 aa1a
Reposted fromkarora karora viadiedrunk diedrunk
8609 2730
Reposted fromChibichan Chibichan vianacia nacia
Reposted fromthenewyork thenewyork vianacia nacia
Reposted fromc1oudy c1oudy viadelikatnienie delikatnienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl